Ekspertbistand

Ekspertbistand fra Navigator Kompetanse

Er du sykemeldt, eller har du vært sykemeldt? Du kan få hjelp – med ekspertbistand fra Navigator Kompetanse.

ekspertbistand2

Hva er Ekspertbistand?

Ekspertbistand betyr at du og lederen din får hjelp fra en nøytral person utenfra som har kompetanse på sykefravær. Eksperten hjelper til med å kartlegge og avklare situasjonen, og foreslår tiltak som kan gjøre deg i stand til å utføre arbeidet ditt. Målet er at du skal komme tilbake i jobben din, eller i et annet arbeid hos samme – eller en annen – arbeidsgiver.

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. Regelverket om ekspertbistand finner du i Forskrift om tilskudd til ekspertbistand.

Hvem kan søke om tilskudd – og hva dekker tilskuddet?

Arbeidsgiver må søke om tilskuddet. Tilskudd til ekspertbistand kan være aktuelt når

 • du har en arbeidsgiver, men har utfordringer med å stå i arbeid. Dette har ført til langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær
 • du og arbeidsgiveren har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes, for eksempel gjennom oppfølging og tilrettelegging, eller ved hjelp fra bedriftshelsetjenesten som din virksomhet har avtale med
 • både du og arbeidsgiveren ønsker hjelp

Det er arbeidsgiveren som mottar tilskuddet. Tilskuddet fra NAV dekker arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand opp til en maksimal sats. Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV.

Du kan lese mer om det praktiske omkring Ekspertbistand på NAV sine sider.  

Hvordan kan Navigator Kompetanse hjelpe deg?

Vårt team består av erfarne veiledere, coacher og helsearbeidere med kompetanse innen:

 • Arbeid og helse
 • Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
 • Relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen
 • Konflikthåndtering
 • Omstillingsarbeid
 • Arbeidsevne- og arbeidsplassvurdering
 • Karriereveiledning

Vi tilbyr et inntil 12 ukers sykefraværsprogram med helsefremmende karriereveiledning. I dette arbeidet benytter vi det helhetlige og styrkebaserte prosessverktøyet InFlow24.

Ved å kartlegge og styrke funksjon og arbeidsevne, og øke bevisstheten omkring egne muligheter er målet å:

 • Finne gode løsninger for både arbeidstaker og arbeidsgiver
 • Øke samhandling
 • Gi hjelp til å se egne muligheter og ta smarte valg

Prosessens tre faser:

ekspertbistand

Ekspertbistanden resulterer i en rapport til arbeidsgiver og arbeidstaker – som beskriver årsaken til sykefraværet, og skal foreslå tiltak for tilbakeføring til arbeid. 

Vil du vite mer?

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!

Teamutvikling

Et team som fungerer godt, leverer best!

Når det anerkjente, internasjonale finansmagasinet Forbes skriver at «teamutvikling er en av de viktigste investeringene du gjør», så lytter de fleste. Forskningen dokumenterer det praksis også viser: Riktig teamutvikling øker effektivitet, trivsel og lønnsomhet for bedrifter.

Teamutvikling er derfor et viktig tema som alle ledere bør ha i fokus; enten du er toppleder, mellomleder eller teamleder. Det handler om å gjøre teamet i stand til selv å vite hva som hemmer og fremmer samarbeid og kvalitet i arbeidet.

teamutvikling

Verktøy

Vi bruker InFlow24 og TeamMap som verktøy i vår teamutvikling.
Verktøyene gir økt bevissthet rundt egen og andres adferd, innsikt i motivasjonsfaktorer, styrker og utviklingpotensial. Verktøyet gir et felles begrepsapparat for mer effektiv samhandling.

Samhandling og kommunikasjon er altså to nøkkelord i all teamutvikling. Konseptet er ikke nytt, men er ikke mindre aktuelt i et arbeidsliv og samfunn der omstilling og endringer skjer raskt og teknologiutviklingen stiller store krav til utnyttelse av den totale kompetansen du har tilgjengelig gjennom dine ansatte.

For at teamutvikling skal ha ønsket effekt, er det viktig å definere klare mål og tydelige rammer. Vi bistår som fasilitator både før, under og etter prosessen og du kan være trygg på å oppnå ønsket effekt. Vi tar utgangspunkt i teamets praktisk arbeidshverdag og legger vekt på håndteringen av virkelighetsnære situasjoner og utfordringer.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!

Lederstøtte

Øk din gjennomslagskraft som leder ved hjelp av lederstøtte i form av effektive verktøy og erfaringsbasert læring!

Selv for erfarne ledere, vil det være mange situasjoner der lederstøtte kan være nødvendig. Ved omstilling eller andre endringer i bedriften, kan det ofte være krevende å være den som bærer ansvaret. En sparringspartner kan hjelpe deg til å løfte blikket, sortere tankene og bli tydeligere i dine prioriteringer og kommunikasjon.

lederstøtte

Navigator Kompetanse har lang erfaring med rådgivning og støtte for bedrifter i endring og omstilling. Våre teknikker og solide veiledning sørger for at ledere blir tryggere og tar mer bevisste valg. Dette bidrar positivt og gir lønnsomhet både for bedriftens ansatte og bedriften selv.

Lederstøtte omfatter alt fra god personalledelse, organisering av arbeidshverdagen og effektiv møteledelse, til hvordan du håndterer omstilling, nedbemanning og konflikthåndtering.

Selv de beste lederne kan ha behov for lederstøtte med jevne mellomrom. Vi vet hva som fungerer, og ved å jobbe med Navigator Kompetanse kan du være trygg på at du har tilgang på den profesjonelle lederstøtten du trenger når vanskelige avgjørelser og valg skal tas.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!

Omstilling

Profesjonell rådgivning ved omstilling og krevende omstillingsprosesser i arbeidslivet

Omstilling er mer regelen enn unntaket i dagens arbeidsliv. Det kan dreie seg om personlig omstilling i yrke, omorganisering innad i en bedrift, sammenslåinger og omstrukturering eller en nedbemanningsprosess der ansatte blir permitterte eller sagt opp.

Effektivisering og digitalisering har påvirket arbeidslivet i stor grad, og har ført til at mange bedrifter og arbeidstakere har blitt nødt til å omstille seg. Enkelte yrker har blitt overflødige, mens andre har måttet fornye kompetansen sin for å fortsette i samme yrke.

omstilling

Krevende prosess

Omstilling i en bedrift kan være en krevende prosess – både for ledere og for arbeidstakere. Spesielt krevende er det hvis det dreier seg om nedbemanning eller stillingsendringer og forflytninger. Både for den enkelte arbeidstaker som blir berørt, kolleger, ledere som skal gjennomføre endringene og bedriften selv er dette ressurskrevende og ofte en stor menneskelig belastning. Derfor er det svært viktig at alle prosesser gjennomføres på riktig måte, og at menneskelige behov blir ivaretatt. Det gjelder både med tanke på lovverket, individuelle og kollektive avtaler og sosiale forhold for den enkelte arbeidstaker. Navigator Kompetanse er kompetent rådgiver for bedrifter og privatpersoner som er i omstilling, og en profesjonell støttespiller under hele prosessen.

Vi holder også kurs om temaet, og omstilling og endring er et sentralt tema i våre program innen lederutvikling. Ta kontakt med oss for å få bistand til akkurat ditt behov. Vi tilbyr lederstøtte og profesjonell og god hjelp i hele omstillingsprosessen.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!