Karriereveiledning

Hva er karriereveiledning?

Karriereveiledning er et tilbud for å hjelpe mennesker med å ta riktige valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere sin egen karriere.

Karriereveiledning tar utgangspunkt i at for å velge riktig, trenger du å ta hensyn til dine ressurser, egenskaper og evner – i tillegg til å se dine muligheter og ta gode valg. Dette reduserer faren for feilvalg, og øker sjansen for at du kan bli i arbeidslivet over tid.

karriereveiledning

 

For ungdom

 • Er det vanskelig å velge retning i skole og studier?
 • Sliter du med motivasjon for skole eller jobb?
 • Trenger du hjelp til å søke jobb – heltid eller deltid?

For voksne

 • Har du mistet jobben din og trenger hjelp til å komme deg videre?
 • Savner du mulighet for utvikling – og nye utfordringer?
 • Har du en drøm om å gjøre noe helt annet enn det du gjør i dag?

Våre karriereveiledere lytter til deg, ser deg, gir deg selvtillit og nyttige råd og tips – og gjør det lettere for deg å ta smarte valg! Du får hjelp til å se hvordan du kan bruke din motivasjon, erfaring, dine personlige egenskaper og interesser til å finne en ny jobb.

InFlow24 – Vårt hovedverktøy

Vi bruker det styrkende og helhetlige karriereprogrammet InFlow24 i all karriereveiledning. InFlow24 er et profil- og samtaleverktøy for karrierevalg og refleksjon rundt egne styrker og utviklingsmuligheter.

Kartlegging og veiledning med InFlow24 er artig og inspirerende, og hjelper deg til å se dine styrker – og hva som driver deg.

Våre ansatte er sertifiserte og erfarne InFlow24-veiledere som i det daglige jobber tett på næringslivet, og hjelper mennesker videre i utdanning og arbeidsliv.

Bransjekunnskap og nettverk

Vi har solid kunnskap om tradisjonelle bransjer – og om nye muligheter og behov i arbeidslivet ut fra den teknologiske utviklingen og kravene til oppdatert kompetanse. Vi har et tett samarbeid med næringslivet i Trøndelag fra Orkanger i sør til Namsos i nord.

Karriereveiledning kan også inneholde:

 • Hjelp til å utforme CV og jobbsøknad
 • Intervjutrening
 • Oppfølging – også digitalt

Omfang og priser:

Vi tilpasser omfanget på karriereveiledningen etter ditt behov, og prisen for tjenesten vil avhenge av omfanget.

Priser fra kr. 2495,-

Vi tilbyr gavekort på karriereveiledning!

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!

Kompetansepluss

Hva er Kompetansepluss?

 • Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
 • Midlene er øremerket for heving av basiskompetanseferdigheter i arbeidslivet, og spesielt rettet mot voksne arbeidstakere med mangelfull skolegang.
 • Det kan gis opplæring i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.
 • Tilskuddsordningen er forvaltet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
 • Siden 2006 er ordningen gradvis utvidet fra 14 millioner til over 200 millioner kroner. I 2015 kunne det for første gang søkes om midler til norskopplæring.
 • Over 60 000 arbeidstakere har fått opplæring på jobben gjennom ordningen. Det er dokumentert at den fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte bedre rustet til å ta fagbrev.

kompetansepluss

Hvem kan søke om midler?

Alle private og offentlige virksomheter kan i samarbeid med en kurstilbyder søke om midler.

Navigator som kurstilbyder

 • Navigator Kompetanse kan i samarbeid med din bedrift søke midler gjennom ordningen Kompetansepluss
 • Vi kan foreta kartlegging av ferdighetsnivå, og sammen med bedrift/virksomhet utarbeide målsettinger for ønsket ferdighetsnivå
 • Vi utarbeider søknad om midler, og utarbeider kursopplegg i samarbeid med bedrift/virksomhet
 • Kursene kan holdes i våre kurslokaler, eller hos din bedrift om du foretrekker det

Sertifiserte pedagoger

 • Navigator Kompetanse benytter utelukkende sertifiserte pedagoger med erfaring fra voksenopplæring
 • Vi har sertifiserte instruktører til bruken av Migranorsk – et interaktivt, arbeidsrettet språkopplæringsprogram for fremmedspråklige
 • Vi har sertifisert instruktør for opplæring i digitale ferdigheter

All opplæring vil ta utgangspunkt i de nasjonale læremålene for de ulike ferdighetene og tilpassede profiler for basisferdigheter for ulike yrkesgrupper.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for å søke Kompetansepluss-midler for påfølgende år er ca. medio november hvert år.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Frank Ole Johansen
frank.ole.johansen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 917 04 987

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!

Sykefravær

Kartlegging

For å unngå sykefravær er det nødvendig å finne ut hvor skoen trykker: Får de ansatte brukt sine styrker og ressurser? Har bedriften et sunt og trygt arbeidsmiljø med god kommunikasjon og tilstrekkelig informasjon? Må et betent senefeste, hodepine eller isjias føre til fravær fra jobb? Hvilken betydning har faktorer som søvn, økonomi og privatliv for helse og arbeidsevne?

Vi har kompetanse og verktøy for å undersøke og avdekke hvor skoen egentlig trykker, og dette ser vi som en forutsetning for å lykkes i helsefremmende arbeid.

Helsehjelp

Vi leverer helsetjenester som til enhver tid og for hvert tilfelle er tilpasset og dekkende for bedriftens behov:

 • Veiledning med vip24 som tiltak i bedriftens sykefraværsarbeid
 • Rask og kompetent hjelp ved muskel- og skjelettproblemer, psykosomatiske plager eller lettere psykiske lidelser
 • Trening, coaching og undervisning, individuelt eller i små grupper
 • Teamutvikling med vip24 for individuell styrking og effektiv og samlende gruppeprosess
 • Rådgivning og tilrettelegging som støtte i bedriftens HMS-arbeid

Vårt team består av erfarne fysioterapeuter, veiledere og coacher, og har fokus på samhandling med ledere, leger og psykologer og andre aktuelle aktører i bedriftens sykefraværsarbeid.

Friske ansatte

 • 40% av alt legemeldt sykefravær skyldes muskel- og skjelettplager, mens 20% skyldes psykiske lidelser
 • En sykefraværsdag koster bedriften 2600 kr (SINTEF 2011)

Lovpålagt sykefraværsarbeid som oppfølgingssamtaler, dialogmøter, tilrettelegging og utprøving krever økte ressurser. Sykefravær koster – friske ansatte lønner seg.

I sykefraværsarbeid er vi en naturlig samarbeidspartner i de vanskelige sakene og når tilrettelegging ikke fører frem.
Vi skaper endring!

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Elin Renolen
elin.renolen@navigatorkompetanse.no
Tlf: 900 31 595

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!