Hva er Kompetansepluss?

 • Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
 • Midlene er øremerket for heving av basiskompetanseferdigheter i arbeidslivet, og spesielt rettet mot voksne arbeidstakere med mangelfull skolegang.
 • Det kan gis opplæring i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.
 • Tilskuddsordningen er forvaltet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
 • Siden 2006 er ordningen gradvis utvidet fra 14 millioner til over 200 millioner kroner. I 2015 kunne det for første gang søkes om midler til norskopplæring.
 • Over 60 000 arbeidstakere har fått opplæring på jobben gjennom ordningen. Det er dokumentert at den fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte bedre rustet til å ta fagbrev.

kompetansepluss

Hvem kan søke om midler?

Alle private og offentlige virksomheter kan i samarbeid med en kurstilbyder søke om midler.

Navigator som kurstilbyder

 • Navigator Kompetanse kan i samarbeid med din bedrift søke midler gjennom ordningen Kompetansepluss
 • Vi kan foreta kartlegging av ferdighetsnivå, og sammen med bedrift/virksomhet utarbeide målsettinger for ønsket ferdighetsnivå
 • Vi utarbeider søknad om midler, og utarbeider kursopplegg i samarbeid med bedrift/virksomhet
 • Kursene kan holdes i våre kurslokaler, eller hos din bedrift om du foretrekker det

Sertifiserte pedagoger

 • Navigator Kompetanse benytter utelukkende sertifiserte pedagoger med erfaring fra voksenopplæring
 • Vi har sertifiserte instruktører til bruken av Migranorsk – et interaktivt, arbeidsrettet språkopplæringsprogram for fremmedspråklige
 • Vi har sertifisert instruktør for opplæring i digitale ferdigheter

All opplæring vil ta utgangspunkt i de nasjonale læremålene for de ulike ferdighetene og tilpassede profiler for basisferdigheter for ulike yrkesgrupper.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for å søke Kompetansepluss-midler for påfølgende år er ca. medio november hvert år.

 

Kontakt oss for informasjon og bestilling:

 

Veronica Hellstöm Hoff
veronica.h.hoff@navigatorkompetanse.no
Tlf: 934 10 054

 

Se oversikt over våre ansatte her.

Følg oss på Facebook!
Følg oss på LinkedIn!